©2014-2019, SỞ TƯ PHÁP SÓC TRĂNG
Địa chỉ: 197 Hùng Vương, phường 6, tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (079) 3820343 - Fax: (079) 3611397